11.850.000 ₫ 11.850.000 ₫ việt nam Máy lạnh Daikin Inverter 1.0 HP ATKC25UAVMV
10.650.000 ₫ 10.650.000 ₫ việt nam Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKQ25TAVMV
11.690.000 ₫ 11.690.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FTKS25GVMV/RKS25GVMV Inverter (8500 Btu)
13.390.000 ₫ 13.390.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FTXS25GVMV/RXS25GVMV Inverter (9000 Btu)

12.290.000 ₫ 12.290.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FTKV25NVMV/RKV25NVMV Inverter (9000 Btu)
9.690.000 ₫ 9.690.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FTKC25NVMV/RKC25NVMV Inverter (9000 Btu)
10.190.000 ₫ 10.190.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FTKC25PVMV/RKC25PVMV Inverter (9000 Btu)
11.590.000 ₫ 11.590.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FTXD25HVMV/RXD25HVMV Inverter (9000 Btu)

9.990.000 ₫ 9.990.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FTNE35MV1V (12000 Btu)
13.990.000 ₫ 13.990.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FTXM35HVMV Inverter (12000 Btu)
13.790.000 ₫ 13.790.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FTKS35GVMV/RKS35GVMV Inverter (11300 Btu)
15.790.000 ₫ 15.790.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FTXS35GVMV/RXS35GVMV Inverter (12000 Btu)

14.390.000 ₫ 14.390.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FTKV35NVMV/RKV35NVMV Inverter (12000 Btu)
9.690.000 ₫ 9.690.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FTN35JXV1V (12000 Btu)
13.990.000 ₫ 13.990.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FTXD35HVMV (12000 Btu)
9.390.000 ₫ 9.390.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FTV35AXV1V (12000 Btu)

12.490.000 ₫ 12.490.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FTKC35PVMV/RKC35PVMV (12000 Btu)
18.000.000 ₫ 18.000.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FTNE50MV1V/RNE50MV1V (18000 Btu)
21.990.000 ₫ 21.990.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FTHM50HVMV (18000 Btu)
22.290.000 ₫ 22.290.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FTKV50NVMV/RKV50NVMV (18000 Btu)

18.990.000 ₫ 18.990.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FTKC50NVMV/RKC50NVMV (18000 Btu)
24.490.000 ₫ 24.490.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FTN50JXV1V/RN50CJXV1V (18000 Btu)
29.990.000 ₫ 29.990.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FTXD60HVMV/RXD60HVMV (21800 Btu)
21.390.000 ₫ 21.390.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FTNE60MV1V/RNE600MV1V (24000 Btu)

29.290.000 ₫ 29.290.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FTKS60GVMV/RKS60GVMV (21800 Btu)
25.990.000 ₫ 25.990.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FTKC60NVMV/RKC60NVMV (24000 Btu)
32.900.000 ₫ 32.900.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FTXH60HVMV/RXH60HVMV (22800 Btu)
29.990.000 ₫ 29.990.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FTHM60HVMV/RXD60HVMV (22000 Btu)

25.990.000 ₫ 25.990.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FTYN60JXV1V/RYN60CJXV1V (22000 Btu)
18.900.000 ₫ 18.900.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FTE60LV1V/RE60LV1V (21000 Btu)
32.900.000 ₫ 32.900.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FTXH60HVMV/RXH60HVMV (22800 Btu)
18.900.000 ₫ 18.900.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FTE60LV1V/RE60LV1V (21000 Btu)

33.990.000 ₫ 33.990.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FTXD71HVMV/RXD71HVMV (21000 Btu)
50.710.000 ₫ 50.710.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FVRN140AXV1/RR140DGXY1 (55000 Btu)
33.500.000 ₫ 33.500.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FVRN100AXV1/RR100DGXY1 (40000 Btu)
29.260.000 ₫ 29.260.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FCNQ21MV1/RNQ21MV1+BRC1C61 (21000 Btu)

33.330.000 ₫ 33.330.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FCNQ30MV1/RNQ30MY1+BRC1C61 (30000 Btu)
34.600.000 ₫ 34.600.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FCNQ36MV1/RNQ36MY1-BRC1C61 (36000 Btu)
37.850.000 ₫ 37.850.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FCNQ42MV1/RNQ42MY1-BRC1C61 (42000 Btu)
41.350.000 ₫ 41.350.000 ₫ Daikin Điều hòa Daikin FCNQ48MV1/RNQ48MY1-BRC1C61 (48000 Btu)

11.990.000 ₫ 11.990.000 ₫ Daikin Điều hòa 2 chiều Daikin FTHF25RVMV (8500 Btu)
9.990.000 ₫ 9.990.000 ₫ Daikin Điều hòa 1 chiều Daikin FTKQ25SVMV (9000 Btu)