14.190.000 ₫ 14.190.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 363 lít NR-BX418VSVN
10.890.000 ₫ 10.890.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL359PSVN
13.090.000 ₫ 13.090.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV288GKV2
11.590.000 ₫ 11.590.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-BL340GAVN

5.590.000 ₫ 5.590.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 152 lít NR-BA178PSV1
42.390.000 ₫ 42.390.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 550 lít NR-DZ600MBVN
65.210.000 ₫ 65.210.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 589 lít NR-F603GT-X2
59.890.000 ₫ 59.890.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 491 lít NR-F503GT-X2

10.490.000 ₫ 10.490.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV329QSVN
14.190.000 ₫ 14.190.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-BL381GKVN
14.690.000 ₫ 14.690.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV328GKV2
28.300.000 ₫ 28.300.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 446 lít NR-CY550GKVN

12.890.000 ₫ 12.890.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL351GKVN
13.090.000 ₫ 13.090.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280GKVN
9.770.000 ₫ 9.770.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV289QSV2
10.590.000 ₫ 10.590.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-BL300GAVN

5.890.000 ₫ 5.890.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 152 lít NR-BA178PKV1
14.690.000 ₫ 14.690.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320GKVN
11.590.000 ₫ 11.590.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320QSVN
16.490.000 ₫ 16.490.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV328GMV2

16.490.000 ₫ 16.490.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360GKVN
37.190.000 ₫ 37.190.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 550 lít NR-DZ600GXVN
31.990.000 ₫ 31.990.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 550 lít NR-DZ600GKVN
15.390.000 ₫ 15.390.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 405 lít NR-BD468GKVN

12.690.000 ₫ 12.690.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-BL389PKVN
11.390.000 ₫ 11.390.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL359PKVN
12.690.000 ₫ 12.690.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-BL351WKVN
17.590.000 ₫ 17.590.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 405 lít NR-BX468XSVN

7.090.000 ₫ 7.090.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-BL267VSV1
16.090.000 ₫ 16.090.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-BL381WKVN
15.090.000 ₫ 15.090.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC360QKVN Mẫu 2019
9.490.000 ₫ 9.490.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-BL300PKVN

10.490.000 ₫ 10.490.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-BL340PKVN
10.790.000 ₫ 10.790.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280QSVN Mẫu 2019
7.990.000 ₫ 7.990.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-BL267PKV1
6.190.000 ₫ 6.190.000 ₫ Panasonic Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA228PKV1